Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “ARCHITEHT” olarak anılacak) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda belirtilen şekilde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, sözleşmeden kaynaklı ilişkimiz çerçevesinde, ilgili amaç ile sınırlı ve ölçülü bir şekilde tarafımıza bildirildiği şekliyle kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’de sayılan şekillerde, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun olarak işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
İşlenen kişisel verileriniz; kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, özel nitelikli kişisel veri, görsel ve işitsel kişisel veriler, çalışma verisi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm kişisel verilerinizdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI
www.airapi.io adresine kayıt olurken ve web sitede mevcut hizmetlerden faydalanırken bildirmiş olduğunuz bütün kişisel verileriniz ARCHITECHT tarafından toplanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ
ARCHITECHT kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işleyebilir. KVKK madde 5/2’de ile GDPR madde 6/1’de sayılan hukuki sebepler kapsamında, başta ARCHITECHT ile akdetmiş olduğunuz Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin ifasında memnuniyetinizi öğrenmek ve araştırma-geliştirme amacıyla kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ARCHITECHT veya yetkili kıldığı veri işleyenler tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
İşlenen kişisel verileriniz, ARCHITECHT ile akdettiğiniz Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması hallerinde yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

ÇEREZLER
Kişisel verileriniz www.airapi.io adresinde kullanılan çerezler aracılığıyla kaydedilip işlenebilmektedir. Çerez politikamız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

HAKLARINIZ
Tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, verilerinizin işlenme faaliyetinin kısıtlanmasını isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar dâhilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz. Başvurunuza tarafımızca cevap verilmemesi veya cevabın yetersiz bulunması halinde ARCHITECHT’in denetimine tabi olduğu ilgili resmi makama şikayette bulunabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kişisel verilerinizin toplanması, saklanması veya işlenmesi hakkında görüşmek ya da yukarıda sayılan haklarınızdan birini kullanmak istediğiniz takdirde ARCHITECHT’e aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İletişim Linki: https://architecht.com/iletisim
Adres: Teknopark İstanbul Yeditepe Teknoloji Üssü Pendik / İstanbul
E-posta: info@architecht.com